Siirry sisältöön

Alueorganisaation tehtävät

Alueorganisaatiot Visit Finlandin tärkeinä yhteistyökumppaneina yritysten kansainvälistymisessä

Matkailu on Suomessa kasvava vientiala ja merkittävä työllistäjä. Matkailu työllistää reilut 140 000 työntekijää (v. 2018). Matkailun osuus BKT:stä on 2,7 %, 15.7 miljardia euroa ja osuus vientituloista on 5.4 %. Kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat noin 4,9 miljardia euroa (v. 2018). Se hyödyttää myös muita toimialoja; yksi matkailueuro tuo 0,56 senttiä muille toimialoille.[1]  Vuonna 2018 Suomessa vieraili 8,5 miljoonaa ulkomaista matkailijaa. Alueellisista tulo- ja työllisyysvaikutuksista löytyy lisätietoa:  https://tem.fi/matkailu-lukuina

Työ ja elinkeinoministeriön valtakunnallisen matkailustrategian mukaisesti Visit Finland luo kansainvälisesti kuvaa Suomesta kestävänä ja haluttavana matkakohteena ja tukee valtakunnallisesti alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Business Finlandin Visit Finland-yksikkö toteuttaa valtakunnallista matkailustrategiaa kansallisella tasolla ja alueorganisaatiot oman alueensa ja yritysten keskuudessa.[2]  Kotimaan matkailun koordinaatio kuuluu alueorganisaatioille.

Visit Finlandin tehtävät ovat [3]:

1. Kehittää matkailullista Suomi-kuvaa ja toimia kaupallisen maakuvaviestinnän alustana.
2. Hankkia ja analysoida markkinatietoa matkailuelinkeinon tarpeisiin.
3. Edistää matkailualan yritysten ja alueiden kansainvälistymistä tukemalla tuotekehitystä ja tuotteistamista.
4. Tehdä globaalia markkinointia ja myynninedistämistyötä.

Yhteistyö ja rooli Visit Finlandin kanssa

Kansainväliset matkailijat ovat monelle alueelle tärkeä tulonlähde. Matkailun merkitys työllistäjänä haja-asutusalueilla on tärkeä. Kansainväliset asiakkaat takaavat ympärivuotisen toiminnan ja useimmissa matkailun kärkiyrityksissä ulkomaisten asiakkaiden osuus voi olla jopa 90 % asiakkaista.  Alueorganisaatiot ovat usein toimineet merkittävässä asemassa tukemassa menestyneiden yritysten markkinointia ja myyntiä kokoamalla alueen tarjontaa yhtenäiseksi kiinnostavaksi kokonaisuudeksi, jota yhdessä Visit Finlandin markkinoinnin ja myynninedistämistoimenpiteiden kanssa edistetään kansainvälisillä markkinoilla.   

Alueen matkailun kehittämisessä ja kilpailukyvyn nostamisessa alueorganisaatioilla on keskeinen rooli. Alueorganisaatiot koordinoivat matkailun kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin toimintoja omalla alueellaan kaikkien niissä mukana olevien tahojen kesken ja ovat myös yrityskentän ääni Visit Finlandin suuntaan.

Alueorganisaation ja Visit Finlandin yhteistyö on hyvin moninaista. Siihen sisältyy esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Koordinoida alueelle suuntautuvat Visit Finlandin myyntitoimenpiteet, markkinointikampanjat, matkanjärjestäjien tutustumismatkat, mediamatkat.
  • Osallistua suuralueyhteistyöhön ja sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
  • Johtaa Visit Finlandin kestävän kehityksen ohjelman (Sustainable Travel Finland) toteuttamista alueella. Ohjelma edellyttää alueorganisaation aktiivista mukanaoloa.
  • Koordinoida yhteisiä markkinointitoimenpiteitä.
  • Osallistua yhteisiin toimenpiteisiin, joilla edistetään matkailun tiedolla johdettua kehittämistä ja ennakointia.
  • Edistää matkailuyritysten digitaalisuutta yhdessä luodun Suomen matkailun digitiekartan mukaisesti.
  • Jalkauttaa Visit Finlandin teemojen kehittämisen painopisteitä alueen yrityksiin ja koordinoida ja koota yhteistyössä yrittäjien kanssa alueen matkailutarjontaa suuremmiksi myyntikelpoisiksi tuotekokonaisuuksiksi sopimaan Visit Finlandin teemoihin ja myynninedistämistoimenpiteisiin.
  • Kasvattaa alueen matkailuyritysten osaamista hyödyntäen Visit Finlandin palvelutarjontaa.
  • Olla mukana Visit Finlandin alueasiantuntijaverkostossa.
  • Koordinoida alueen tarjontaa uuden kansallisen matkailun datavarannon, DataHubin sisällöissä.

Matkailun alueorganisaatioiden tilanne Covid-19 pandemian aikana on muodostunut hyvin haasteelliseksi. Alueorganisaatioiden toimintamalli Suomessa vaihtelee suuresti alueittain, mutta useimmiten ne ovat riippuvaisia kunnan, kaupungin ja/tai alueen matkailuyritysten rahoituksesta. Pandemia on aiheuttanut kuntien ja yritysten taloudelle suuria haasteita, jolloin alueorganisaatioiden rahoituspohja on vaarassa.  On tärkeää, että matkailun alueorganisaatioiden toiminta voidaan turvata, jotta matkailuyritykset saavat kaiken mahdollisen tuen tässä vaikeassa tilanteessa.

Maailman matkailujärjestön, UNWTO:n ohjeistuksen[4]  mukaan matkailun alueorganisaatiolla tulisi olla keskeinen koordinoiva rooli eri tasoisten matkailuorganisaatioiden yhteistyössä ja strategioiden yhteensovituksessa. Niiden tehtävä tulee laajenemaan toimijaksi, joka hallitsee matkailun strategisen kehittämisen kokonaiskuvaa alueella.[5] Siten alueorganisaatioiden resurssien riittävyyden varmistaminen on keskeistä, jotta matkailun positiiviset vaikutukset aluetalouteen voidaan turvata jatkossakin.

[1] https://www.businessfinland.fi/494339/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/2019-matkailu-vientialana-infograafi.pdf
[2] https://tem.fi/suomen-matkailustrategia
[3] https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/lyhyesti/ 
[4] UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs)– Preparing DMOs for new challenges, UNWTO 5/2019:  https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420841
[5] Selvitys Suomen matkailuorganisaatioiden toimintamalleista (2019), Visit Finland:  https://www.businessfinland.fi/4aaab2/globalassets/julkaisut/visitfinland/tutkimukset/2019/selvitys_suomen_matkailuorganisaatioiden_toimintamalleista.pdf