Hoppa till innehåll

Borgå stads roll som en regional turismorganisation

De regionala organisationerna är Visit Finlands viktiga samarbetspartner i internationaliseringen av företagen.

Turismen är en växande exportnäring och viktig sysselsättare i Finland. Turismen sysselsätter drygt 140 000 personer (år 2018). Turismens andel av BNP är 2,7 % eller 15,7 miljarder euro, och turismens andel av exportinkomsterna är 5,4 %. Intäkterna från de internationella turisterna som besökte Finland 2018 uppgick till cirka 4,9 miljarder euro. Turismen är också en resurs för andra branscher – varje euro som genereras av turismen ger 0,56 euro i mervärde.[1]  År 2018 besökte 8,5 miljoner utländska resenärer Finland. Ytterligare information om turismens regionala ekonomiska effekter och sysselsättningseffekter finns på adressen https://tem.fi/sv/turism-i-siffror.

I enlighet med arbets- och näringsministeriets nationella turismstrategi skapar Visit Finland internationellt en bild av Finland som ett hållbart och attraktivt resmål och stöder nationellt branschens företag och företagsgrupper i utvecklandet och marknadsföringen av turismtjänster för den internationella marknaden. Business Finlands Visit Finland-enhet genomför den nationella turismstrategin på en nationell nivå och de regionala organisationerna genomför strategin i regionerna och i samverkar med företagen i regionen.[2]  Samordningen av den inhemska turismen hör till de regionala organisationernas uppgifter.

Visit Finlands uppgifter [3]:

1. Att utveckla Finlandsbilden och fungera som en plattform för den kommersiella kommunikationen av Finlandsbilden.
2. Insamling och analys av marknadsinformation för turismnäringens behov.
3. Att främja internationaliseringen av företagen inom turismnäringen genom att stöda produktutveckling och produktifiering.
4. Global marknadsföring och säljstöd.

Samarbetet med och rollen i Visit Finland

Internationella resenärer är en viktig inkomstkälla i många regioner. Turismen är en viktig sysselsättare i glesbygderna. De internationella kunderna garanterar en åretrunt-verksamhet och i många framgångsrika turismföretag kan andelen utländska kunder vara till och med 90 %. De regionala organisationerna har ofta fungerat som ett viktigt stöd för företagens marknadsföring och försäljning genom att de samlar regionens utbud i en sammanhängande och intressant helhet som med Visit Finlandsmedverkan och säljstöd kan marknadsföras internationellt..   

De regionala organisationerna har en central roll i arbetet att utveckla turismen i regionerna och förbättra konkurrenskraften. De regionala organisationerna samordnar utvecklingsåtgärder, försäljningen och marknadsföringsfunktioner i den egna regionen tillsammans med relevanta aktörer och för också företagsfältets talan hos Visit Finland.

Samarbetet mellan de regionala organisationerna och Visit Finland är mycket mångsidigt. Samarbetet omfattar bland annat följande:

  • Samordningen av Visit Finlands försäljningsåtgärder, marknadsföringskampanjer, researrangörernas visningsresor och mediaresor riktade till regionerna.
  • Deltagande i samarbetet i storregionerna och antagande gemensamma målsättningar och åtgärder.
  • Ledningen av genomförandet av Visit Finlands program för hållbar utveckling (Sustainable Travel Finland) i regionen. Programmet förutsätter de regionala organisationernas aktiva deltagande.
  • Samordningen av gemensamma marknadsföringsåtgärder.
  • Medverkan i gemensamma åtgärder som genom kunskapsledning främjar turismens utveckling och proaktivitet.
  • Främjande av turismföretagens digitala närvaro enligt Finlands digitala vägkarta för turism som man skapat tillsammans.
  • Införandet av Visit Finlands tyngdpunkter i utveckling av teman för företag i regionen samt att koordinera och i samarbete med företagarna samla regionens turismutbud i större säljbara produkthelheter som passar Visit Finlands teman och säljstödsåtgärder.
  • Att öka kunnandet i regionens turismföretag genom att utnyttja Visit Finlands tjänsteutbud.
  • Medverkan i Visit Finlands nätverk av sakkunniga i regionerna.
  • Samordning av regionens innehållsutbud i Datahub, den nya nationella databasen för turism.

Under Covid-19-pandemin har situationen blivit mycket krävande för de regionala turismorganisationerna. De regionala organisationernas verksamhetsmodell varierar stort mellan regionerna, men oftast är de beroende av turismföretagens finansiering i kommunen, staden och/eller regionen. Pandemin har orsakat stora svårigheter för kommunernas och företagens ekonomi och det påverkar de regionala organisationernas finansieringsbas. Det är viktigt att man kan trygga verksamheten för de regionala organisationerna inom turismnäringen, så att turismföretagen får allt stöd de kan få under den svåra situationen..

Enligt Världsturismorganistionen UNTWO:s riktlinjer [4]  ska alla regionala organisationer inom turism ha en central koordinerande roll i samarbetet mellan olika typer av turismorganisationer och i samordningen av strategier. Deras uppgift skall utökas till att bli aktörer som kontrollerar den strategiska utvecklingen av turism i regionen.[5] Därför är det avgörande att se till att de regionala organisationerna har tillräckliga resurser så att turismens positiva regionala ekonomiska effekter kan tryggas även i fortsättningen.

[1] https://www.businessfinland.fi/494339/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/2019-matkailu-vientialana-infograafi.pdf
[2] https://tem.fi/suomen-matkailustrategia
[3] https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/lyhyesti/ 
[4] UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs)– Preparing DMOs for new challenges, UNWTO 5/2019:  https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420841
[5] Selvitys Suomen matkailuorganisaatioiden toimintamalleista (2019), Visit Finland:  https://www.businessfinland.fi/4aaab2/globalassets/julkaisut/visitfinland/tutkimukset/2019/selvitys_suomen_matkailuorganisaatioiden_toimintamalleista.pdf