Hoppa till innehåll

Målet i Drömmarnas Borgå 2030-stadsstrategin är att företagen i Borgå lever en hållbar vardag och deltar aktivt i främjande av miljö- och klimatmålen. Avsikten är att klimatarbetet hämtar till Borgå välbefinnande, stadsmiljö som främjar hälsan samt lockande tjänster för invånarna och turisterna.

Sättet hur turistmålen och turistföretagen beaktar den hållbara utvecklingen i sin verksamhet kommer att avgöra hurdan framgång de har i framtiden. Turisterna fattar beslut på grund av värden och inställningar. De krav som intressegrupperna ställer på turistföretagen blir mer offentliga, och ansvarsfullheten diskuteras synligt i medier. För att skapa en framgångsrik företagsverksamhet ska turistföretagen vara alltmer intresserade av att följa och mäta sin verksamhets konsekvenser för ekonomin, miljön och samhället. Ansvarsfullheten ökar konkurrenskraften, möjliggör ett framgångsrikt företag och påverkar hela Borgås framgång som turistmål.

Ett ansvarsfullt turistobjekt har ett gott rykte som lockar kunder. Ett gott rykte skapas inte endast med marknadsföring eller reklamer, utan det förtjänas med pålitliga och ansvarsfulla gärningar och med att berätta om dem. Varje aktörs val har betydelse för hur framgångsrik turismen i Borgå är.

Är du intresserad av att komma med i Visit Finlands program Sustainable Travel Finland? Ta kontakt med chefen för turismutveckling Sari Myllynen.

Sari Myllynen

Chef för turismutveckling

Sustainable Travel Finland företag i Borgå

Hotell Haiko Gård & Spa

Hotell Poukama

Carbon Neutral Experience -initiativet fortsätter

Carbon Neutral Experience

Carbon Neutral Experience 2.0 främjar koldioxidneutralitet inom inhemska turism-, restaurang- och evenemangsbranscher i Nyland. Samtidigt stöder och vägleder det företag mot lönsam och hållbar verksamhet.

Mätning och minimering av utsläpp från turismen minskar miljöpåverkan och bidrar till att bromsa klimatförändringen. Samtidigt förbättrar det regionens rykte som en hållbar turistdestination. Turismens tillväxt skapar fler arbetstillfällen och stöder regionens livskraft. Internationella exempel, som Glasgows klimatförklaring, erbjuder nya handlingsmodeller för att uppnå klimatmålen. De utvecklade modellerna integreras som en del av kommuners, företags och turismens regionala organisationers permanenta verksamhet. Ökad cirkulär ekonomikompetens inom företagen främjar den gröna övergången och hjälper att anpassa sig till strukturomvandlingen och klimatförändringens effekter.

Carbon Neutral Experience 2.0 genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Novago samt yrkeshögskolorna Haaga-Helia och Novia. Utöver Borgå har totalt tolv (12) kommuner i Nyland åtagit sig hållbarhetsmålen: Helsingfors, Raseborg, Tusby, Hyvinge, Esbo, Vanda, Hangö, Sibbo, Lojo, Sjundeå, Ingå och Nurmijärvi. Projektet finansieras av Nylands förbund och genomförs under åren 2023-2025.

Visit Porvoo har skrivit under Glasgow -klimatdeklarationen för resebranschen.

Visit Finland, Visit Porvoo och 60 finska turistföretag och -regioner har undertecknat Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism. De undertecknade städerna och turismoperatörerna förbinder sig till att omedelbart påskynda klimatåtgärderna för att minska de globala utsläppen från turismen med minst hälften under det kommande årtiondet. Målet är att nå netto nollutsläpp från turismen så snart som möjligt och före 2050.

Under COP26 Glasgow Climate Summit i november 2021 gjordes Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism för resebranchen. Deklarationen har utarbetats inom ramen för det FN-sponsrade internationella programmet One Planet hållbar turism, och deklarationen har redan undertecknats av mer än 500 parter runt om i världen, varav 60 från Finland.

Alla undertecknare finns på One Planets hemsida.

Glasgowdeklarationen är det bredaste och mest omfattande uttalandet om klimatåtgärder inom resebranchen. Deklarationen anger ett ramverk som för första gången kommer att samla alla aktörer inom resebranchen kring gemensamma åtaganden på fem olika sätt: mäta och minska CO2-utsläppen, förnya funktionsprinciper, öka samarbetet och säkra den finansiering som behövs för utveckling.

Turismen måste fortsätta att vara möjlig i framtiden och de affärsmöjligheter och arbetstillfällen som resebranchen erbjuder måste värnas.

  • Att bekämpa klimatförändringarna är vår gemensamma uppgift. Vi måste alla engagera oss i åtgärder för att säkerställa utvecklingen av resealternativ med låga koldioxidutsläpp, säger Kristiina Hietasaari, Senior Director för Visit Finland.
  • För att skapa en framgångsrik verksamhet måste turistföretagen bli allt mer intresserade av att övervaka och mäta den ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan av sin egen verksamhet. Ansvar ökar konkurrenskraften, möjliggör för företag att lyckas och bidrar till framgången för Borgå som turistmål, sammanfattar Sari Myllynen, Borgås chef för turismutveckling.

Climate Action Plan

År 2023 rapporterade Borgå sina klimatåtgärder efter att ha skrivit under Glasgowdeklarationen.

Skärgården i Borgå

Borgå med i EU:s Urban Agenda-nätverk för hållbar turism

EU Urban Agenda eller den så kallade stadsagendan grundar sig på resolutionen från Amsterdam (The pact of Amsterdam). I nätverket utvecklas innovativa lösningar till utmaningar som städer möter och främjas samarbete mellan medlemsstater, städer, Europeiska kommissionen och andra intressentgrupper.

I partnerskapsnätverket för hållbar turism koncentrerar man sig på turismen som en central del av städernas hållbara utveckling. Förutsättningen för hållbar turism är jämnvikt mellan ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga aspekter. I partnerskapsnätverket behandlas teman som till exempel respekt för natur och kulturmiljö, socioekonomisk utveckling av resmål och företag samt hurdana effekter den växande turismen har på städer.

– Det är ett stort glädjeämne att vår ansökan att bli medlemmar i nätverket har godkänts, det ger oss en möjlighet att utveckla hållbar turism och att föra jämförande intereuropeisk diskussion. Då turismen återhämtar sig och den internationella turismen växer kommer man också i Borgå att komma i kontakt med både positiva effekter och med utmaningar som turismen för med sig. Med nätverksmedlemmarna kommer vi att kunna utbyta tankar om hållbar turism och höra vad god praktik betyder på olika håll i Europa, gläder sig Sari Myllynen, turism- och marknadsföringschef vid Borgå stad.

Arbetet i nätverket startar i slutet av året 2022 och det koordineras av städerna Galati i Rumänien och Genova i Italien.

För mer information:

Visit Porvoo del av We Speak Gay Partners -partnernätverk

We Speak Gay logo

We Speak Gay-partnerskapet stöder den starka viljan att utveckla hållbar turism, där social hållbarhet är en av byggstenarna i utvecklandet. Med detta partnerskap förbinder vi oss att främja inklusivitet i vårt område och våra nätverk. Vi vill främja en säker reseupplevelse för alla, vilket inte är givet på global nivå.

I vart tredje land i världen är homosexualitet ett brott. Mindre än tjugo länder har lagstiftning som respekterar könsminoriteters mänskliga rättigheter, och i endast en bråkdel av länderna är transsexualitet juridiskt erkänt. Det betyder att Regnbågs-människor fortfarande lever i de flesta delar av världen utan fullständiga mänskliga rättigheter. (We Speak Gay)

We Speak Gay Partners -partnernätverket, som är avsett för B2B-målgruppen, kompletterar We Speak Gay-gemenskapen, som redan omfattar mer än hundra medlemsföretag och evenemang. I och med partnerskapet får turismaktörer i Borgåregionen tillgång till uppdaterad information, utbildning, vägledning och stöd för utveckling av mångfald, inklusivitet och regnbågskommunikation.

För mer information: