Hoppa till innehåll
Kokonniemi
Kokonniemi

Beakta miljön

Gör bra val

Evenemangsdeltagarna är vanligen rätt så medvetna i fråga om mat, drycker och annan konsumtion. Ditt evenemang är värt de bästa produkterna från de bästa leverantörerna.

Miljövänliga och hälsosamma alternativ: vegetabilisk, närproducerad och säsongsbaserad mat. Inhemska ekologiska produkter är också ett bra försäljningsargument!

Kom också ihåg återvinning, biologiskt nedbrytbara engångsbestick och avfallshantering. 

Skaffa sådana produkter och tjänster som följer principerna för hållbar utveckling. 
Beakta produkternas miljöpåverkan och underleverantörens värden. Fundera på om du verkligen måste skaffa vissa produkter, om de kan ersättas med mer miljövänliga och vad som händer med produkten efter användningen. Återvinning kan alltså vara en del av ditt evenemangs attraktionskraft. 

Använd gärna ekologisk och rättvisemärkt bomull i kläder och andra tygprodukter om du låter göra eller säljer sådana. Använd i pappersprodukter återvunna eller miljömärkta oblekta alternativ. Använd inte PVC-plast i reklamer eller andra plastprodukter. Nuförtiden finns det nya inhemska ekologiska alternativ. Alla dessa val berättar om arrangörens värden till evenemangsdeltagarna.

Musik kan också medföra bullerolägenhet

En evenemangsarrangör måste komma ihåg att det normala livet i närmiljön fortsätter trots evenemanget. Buller kan vara en stor olägenhet för miljön och till och med en hälsorisk för evenemangsdeltagarna. Om det används ljudanläggningar på evenemanget och bullret är speciellt störande, måste det göras en bulleranmälan till den lokala miljömyndigheten.

Tips för att förebygga buller

Placera estraden och ljudanläggningarna så att de riktas bort från bostäder. Konsultera en ljudexpert i god tid innan du ansöker om bullertillstånd. Använd fördröjningshögtalare och line array-högtalare. Senast klockan 22.00 borde evenemanget ta slut eller flyttas inomhus.

Riktvärden för bullernivån blir striktare om musiken fortsätter efter klockan 22.00. Kom ihåg att informera om evenemanget i förväg till objekt som blir utsatta för buller till exempel med ett meddelande i alla bostadshus. Buller stör i synnerhet i bland annat skolor, daghem, sjukhus och på begravningsplatser. Se till att det finns öronproppar för personalen och publiken.

Se till att bullernivån är på en lämplig nivå. Buller påverkar trivseln på ett betydande sätt.

Evenemangsplatsen har betydelse

Välj platsen för evenemanget klokt och håll platsen snygg. Det är till nytta för alla. Beaktande av miljöfrågorna börjar med att välja en lämplig evenemangsplats. Välj en plats som är lätt tillgänglig.

Fundera i förhand på transporter, avfallshantering, bullerbekämpning och annan logistik. Är platsen tillgänglig med kollektivtrafik, finns det tillräckligt med parkeringsplatser? Är området tryggt och sådant att evenemanget inte till exempel förstör jordmånen? Beakta viktbegränsningarna om det används tung utrustning på evenemanget. Tung utrustning kan inte användas på mjuka underlag.

Det är på ditt ansvar att skydda naturområden som lätt tar skada genom att avgränsa dem. Om evenemanget medför olägenheter för naturen eller grönområden, ska du se till att de iståndsätts ändamålsenligt. Eventuella skador ska åtgärdas så att skicket godkänns av staden.

Det finns kulturhistoriskt betydande områden och parker i Borgå, vilka inte nödvändigtvis är lämpliga för stora evenemang. 

Energi

Det finns många sätt att påverka den totala energiförbrukningen och miljövänligheten. På evenemang används energi typiskt för belysning, ljudåtergivning, förvaring av livsmedel och olika apparater. Det är nästan omöjligt att ordna stora evenemang utan energi, men det är möjligt att påverka förbrukningen.

• Använd evenemangsplatser med grön el, om möjligt. Ta reda på om det är möjligt att använda nätström och beställa grön, lokalt producerad el.
• Använd biobränslen i stället för fossila bränslen i generatorer.
• Gör en uppskattning av hur mycket el behövs för evenemanget genom att kartlägga apparaterna som används och dess elförbrukning. En tekniker kan ofta hjälpa med detta. 
• Använd energibesparande lösningar (LED-lampor) i belysningen.
• Undvik onödig belysning, uppvärmning och luftkonditionering. Försäkra genom kommunikation att apparaterna inte i onödan hålls på. 

Avfallshantering

Med tanke på trivseln är en fungerande avfallshantering en av de viktigaste faktorerna på ett evenemang. Den märks bäst om den inte tas hand om. Kom ihåg att följa med hur avfallshanteringen sköts under evenemanget, det är lättare att sköta ärenden om man reagerar i tid. 

Du ska också beakta att myndigheten kan kräva en avfallshanteringsplan för stora evenemang. Undvik nedskräpning och minska på avfallsmängden genom att minimera onödigt material. Fundera noggrant på vad som verkligen behövs! Du kan minska på avfallsmängden bland annat genom att minska på antalet engångskärl, enskilda förpackningar, användning av tillfälliga konstruktioner som inte håller samt material som delas ut (till exempel program som printas eller trycks). Fundera på vad som är onödigt avfall på ditt evenemang. På det sättet sparar du också pengar!

I dag lönar det sig att använda elektronisk kommunikation. Om det finns resurser, kan du skapa en mobilapplikation för evenemanget, länka information med QR-koder och så vidare.
 
Fundera på hurdant avfall det uppstår vid evenemanget och ordna återvinning enligt det. Avfall som uppstår i publikområdet, matförsäljarnas avfall samt bygg- och rivningsavfall är inte likadana. På ett slutet evenemang är det lättare att hantera avfallet, medan man på öppna evenemang måste vara förberedd för nästan alla avfallsfraktioner. Kom ihåg att reservera tillräckligt med avfallskärl! Placera dem på synliga ställen och vid viktiga gångvägar.

Planera antalet avfallskärl samt placeringen och tömningen av dem tillsammans med avfallshanteringsbolaget så att det vid behov går lätt att tömma kärlen också under evenemanget. Placera avfallskärlen för de olika avfallsfraktioner i grupper. Om till exempel bio-, energi- och blandavfall samlas separat, kan grupper med tre avfallskärl placeras på lämpliga avstånd från varandra. På det sättet försäkras ett enhetligt och tillräckligt insamlingssystem. 

I Borgå sköter Rosk´n Roll avfallshanteringen.

Kom ihåg att sätta upp synliga skyltar på avfallskärlen. Om det finns en rökplats på evenemanget, se till att det finns askkoppar så att fimpar inte kastas på marken. 

Se också till att avfallsvattnet (till exempel vattnet för handtvätt) insamlas och hanteras ändamålsenligt. Om det inte har anvisats ett ställe för avfallsvatten för underleverantörerna, kan avfallsvatten hamna på marken.

På evenemang som väntas ha samtidigt över 500 deltagare reserveras för publiken tillräckligt med toaletter med möjlighet att tvätta händerna.

Läs mera: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar Social- och hälsovårdsministeriets förordning… 405/2009 – Ursprungliga författningar – FINLEX ®

Se till att det finns rent vatten och möjlighet att fylla på egen vattenflaska. Ta kontakt: Borgå vatten 

Berätta öppet om goda och dåliga nyheter

Ansvarsfull kommunikation är a och o. Informera deltagarna i god tid om hur de kan ta sig till evenemanget med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Berätta också vad de får och inte får hämta till evenemangsplatsen. Se till att alla aktörer känner till praxisen på evenemanget så att de kan svara om någon frågar.

Anvisa återvinningsstationerna och avfallskärlen med tydliga skyltar vid behov på många språk. Informera intressegrupperna om miljöarbetet på evenemanget. Se till att underleverantörerna, personalen och publiken deltar i miljöarbetet, så att allt fungerar och att målen uppnås. Berätta om miljöarbetet på sociala medier, på programbladet och på evenemangets webbsidor, och framför allt briefa alla anställda på evenemanget.